Polityka BHP
Energon SA świadoma odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia swoich pracowników zobowiązuje się do:
Tak opisaną politykę bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z załogą będziemy konsekwentnie realizować.