Energon SA świadoma odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia swoich pracowników zobowiązuje się do:

 • spełnienia wymagań zawartych w przepisach prawnych oraz innych wymagań dotyczących Spółki.
 • dbania o bezpieczeństwo klienta.
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy celem uniknięcia strat spowodowanych wypadkami przy pracy.
 • ciągłej poprawy i aktualizacji systemu komunikacji i transportu wewnętrznego w celu zmniejszenia ryzyka wypadkowego oraz uciążliwości pracy.
 • zapewnienia właściwego stosowania środków ochrony indywidualnej pracowników na stanowiskach pracy, gdzie występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe.
 • podnoszenia kwalifikacji oraz zwiększenia zaangażowania pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce.
 • zapewnienia niezbędnych środków technicznych, finansowych oraz kompetentnego personelu do realizacji ustalonych zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
 • szkolenia załogi i personelu kierowniczego w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nastawienia pracowników do problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • zaangażowanie całej załogi do realizacji Polityki Bezpieczeństwa.

Tak opisaną politykę bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z załogą będziemy konsekwentnie realizować.